Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Laminasiýa maşynyny ulanmak endikleri we laminasiýa prosesi

Laminasiýa maşynyny ulanmak endikleri we laminasiýa prosesi

Nädip ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Laminasiýa enjamy?Ol haýsy böleklerden durýar?Laminasiýa enjamy laminasiýa nädip ýetýär?Aboveokardaky soraglar barada aýdylanda, Deguang şu gün hemmeler üçin ýeke-ýekeden jogap berer.Gyzyklanýan hyzmatdaşlar meniň bilen görüşmek üçin birnäçe minut wagt alyp bilerler.

Laminasiýa maşynyna syn

Laminasiýa maşynlaryny iki kategoriýa bölmek bolar: palta taýyn Laminasiýa maşynlary we öňünden örtülenLaminasiýa maşynlary.Kagyz, tagta we film laminasiýa üçin ýörite enjam.Kagyz-plastmassa önümini emele getirmek üçin rezin rolik we ýyladyjy rolik bilen bilelikde basylýar.

Laminating maşynlary bilen gaty tanyş bolmadyk hyzmatdaşlar aşakdaky baglanyşyga basyp bilerler.Aşakdakylary okamak, Laminating maşynyň klassifikasiýasyna düşünmäge kömek edip biler:

Laminasiýa maşynlarynyň dört görnüşi barada jikme-jik düşündiriş

Laminasiýa maşynyny ulanmak endikleri

Öň örtükli Laminasiýa enjamy, çap edilen materialy örtülen plastmassa bilen birleşdirmek üçin ýörite enjamdyr.Taýýar laminasiýa enjamy bilen deňeşdirilende, onuň iň uly aýratynlygy, ýelim örtük we guratma böleginiň ýoklugydyr, şonuň üçin Laminasiýa maşynynyň bu görnüşi ykjam gurluşy, kiçi göwrümi, arzan bahasy, aňsat işlemegi we önümiň hiliniň durnuklylygydyr. .

Öň örtülen Laminasiýa enjamy dört esasy bölekden durýar: öňünden örtülen plastmassa plyonkasy, çap edilen zatlaryň awtomatiki girizilmegi, gyzgyn basyş zolagy birleşmesi we awtomatiki sargy, şeýle hem mehaniki geçiriş, öňünden örtülen plastmassa film tekizlemek, dik we keseligine süýşmek, kompýuter dolandyryş ulgamy we ş.m. Kömekçi enjamyň düzümi.

Indiki makalada Laminat maşynynyň ulanylyşy hem tanyşdyrylýar.Gyzyklanýan hyzmatdaşlar görmek üçin basyp bilerler:

Laminatory nädip howpsuz işletmeli?

1. Laminatiw maşyn çap ediş bölegi

Çap edilen maddanyň giriş böleginiň awtomatiki geçiriş mehanizmiLaminasiýa enjamyGeçirilende çap edilen maddanyň bir-birine gabat gelmezligini we goşma bölegine deň aralykda girmegini üpjün edip biler.Laminasiýa enjamy, adatça, takyk we ýokary takyklyk bilen pnewmatik ýa-da sürtülme usullary bilen dolandyrylýar.Aboveokardaky talaplar hem ýerine ýetirilip bilner.

2. Laminirleýji maşynyň birleşýän bölegi

Şol sanda goşma rulon toplumy we kalendar rulon toplumy.Birleşdirilen rolik topary silikon ýyladyş basyş rolikinden we basyş rolikinden durýar.Laminasiýa maşynynyň gyzgyn basyş rulony, içindäki ýyladyş enjamy bolan içi boş rolikdir we üstü ýalpyldawuk we inçe toprakly gaty hrom bilen ýasalan.Kam mehanizmi, basyşy ädimsiz düzedip bolýar.Laminirleýji maşyn kalendary rulon toplumy, esasan, birleşdirilen rulon toplumy bilen deňdir, ýagny hrom bilen örtülen basyş rulonyndan we silikon basyş rulonyndan ybarat, ýöne ýyladyş enjamy bolmazdan.

“Laminating” maşyn kalendary rolik toparynyň esasy wezipesi: öňünden örtülen plastmassa plýonka we çap edilen zatlar birleşdiriji rolik topary bilen birleşdirilenden soň, ýeriň ýagtylygy ýokary däl, soň bolsa Laminating maşyn kalender rolik topary a üçin çykarylýar. ikinji gezek, üstüň ýagtylygy we baglanyşyk güýji ýokary.gowulaşdyrmak üçin.

3. Laminasiýa maşyn geçiriş ulgamy

Geçiriş ulgamy kompýuter tarapyndan dolandyrylýan ýokary güýçli hereketlendiriji bilen dolandyrylýar.Birinji etaply dişli tizlenmeden soň, kagyz iýmitlendiriş mehanizminiň hereketine we goşma böleginiň aýlanmagyna itergi berýär we üç basgançakly zynjyryň üsti bilen kalendar mehanizminiň silikon basyş rolikini herekete getirýär.Basyş rolik topary ädimsiz düzedişiň hereketi bilen laýyk iş basyşyny saklaýar.

4. Laminatiw maşyn kompýuter dolandyryş ulgamy

Laminasiýa maşynynyň kompýuter dolandyryş ulgamy mikroprosessor kabul edýär we enjam konfigurasiýasy esasy tagtadan, sanly klawiaturadan, optiki izolýasiýa tagtasyndan, güýç tagtasyndan we basgançakly hereketlendiriji tagtadan durýar.

laminasiýa enjamy

Laminirleýji maşyn laminasiýa prosesi

Laminasiýa prosesi çap edilenden soň ýerüsti gaýtadan işlemekdir.Şeýle hem metbugatdan soňky plastmassa, metbugatdan soňky laminasiýa ýa-da metbugatdan soňky laminasiýa diýilýär.Çap edilen önümiň üstünde 0.012-0.020mm galyňlykdaky gatlagy ýapmak üçin Laminasiýa maşynynyň ulanylmagyny aňladýar.Aç-açan plastmassa film, kagyz-plastmassa önümi gaýtadan işlemek tehnologiýasyna öwrülýär.Laminasiýa enjamy, laminasiýa prosesini tamamlamak üçin ulanylýan enjamdyr.Umuman aýdylanda, ulanylýan prosese görä ony iki görnüşe bölmek bolar: örtükli film we örtükden öňki film.Film materiallarynyň tapawudyna görä, ony iki görnüşe bölmek bolar: açyk film we mat film.Laminasiýa maşynynyň laminasiýa prosesine täsir edýän esasy meseleler: operatorlaryň saglygyna täsir edýär, ýangyn howpy bar;laminirlenenden soň kagyz we film materiallaryny gaýtadan işlemek we serişdeleri sarp etmek kyn.

Aboveokardakylaryň hemmesi Laminating maşyn hakdaJINYIşu gün size getirildi.Laminasiýa maşynynyň ulanylyşyna we laminasiýa prosesine has gowy düşünmäge kömek ederis diýip umyt edýärinLaminasiýa enjamyhas gowy.


Poçta wagty: Awgust-30-2022