Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

Habarlar

 • Laminasiýa maşynyny ulanmak endikleri we laminasiýa prosesi

  Laminasiýa maşynyny ulanmak endikleri we laminasiýa prosesi

  Laminasiýa maşynyny nähili ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Ol haýsy böleklerden durýar?Laminasiýa enjamy laminasiýa nädip ýetýär?Aboveokardaky soraglar barada aýdylanda, Deguang şu gün hemmeler üçin ýeke-ýekeden jogap berer.Gyzyklanýan hyzmatdaşlar meniň bilen görüşmek üçin birnäçe minut wagt alyp bilerler.Gysgaça syn ...
  Koprak oka
 • Rotogravure çap maşynynyň agyrlyk plastinka ýasamak usuly

  Rotogravure çap maşynynyň agyrlyk plastinka ýasamak usuly

  Rotogravure çap ediji maşyn oýma grawurasy, el bilen ýa-da mehaniki nagyş bilen ýasalan agyrlykdyr we Rotogravure çaphana maşynynyň çap edilmeginde iň irki plastinka ýasamakdyr.Häzirki wagtda adaty “Rotogravure” çap ediji maşyn oýma agyrlygy seýrek ulanylýar we elektroniki e ...
  Koprak oka
 • Süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlary

  Süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlary

  Süýşmek amaly film önümçiliginde möhüm baglanyşyk bolup, süýşmegiň hili taýýar önümiň we filmiň hiline gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin, süýşüriji maşyny gaýtadan işlemek üçin ulananyňyzda, süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlaryna ökde bolmaly ...
  Koprak oka
 • Laminasiýa maşyn örtügi usuly we klassifikasiýa

  Laminasiýa maşyn örtügi usuly we klassifikasiýa

  Laminasiýa maşyn kagyzy laminasiýa hakda näçe bilýärsiňiz?Aslynda, kagyz laminasiýa, çap etmek we gaplamak pudagynda giňden ulanylýan ýelimiň üsti bilen kagyzyň ýüzüni film bilen örtmekdir.Laminirleýji maşyn örtügi usuly 1. Laminatlaýjy maşyn ýagly palto ...
  Koprak oka
 • Süýşýän maşyn hakda näçe bilýärsiňiz?

  Süýşýän maşyn hakda näçe bilýärsiňiz?

  Bu gün JINYI süýşýän maşynyň degişli mazmunyny size ýetirer.Süýşýän maşynyň esasy maglumatlary başda giriziler, soň bolsa süýşýän maşynyň iş ýörelgesi giriziler.Ahyrynda, süýşýän maşynyň ulanylyşy giriziler ...
  Koprak oka
 • Çalt hyzmat etmek endikleri we iş proseduralary

  Çalt hyzmat etmek endikleri we iş proseduralary

  Bu gün Jinyi, süýşýän maşynyň degişli mazmunyny size ýetirýär.Bu makala, esasan, süýşýän maşynyň tehniki hyzmaty we işleýiş proseduralary baradaky bilimleri hödürlär.Size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.Soň bolsa, Jinyi bilen göz aýlalyň.Süýşýän maşyny kesgitläň: Süýşmek m ...
  Koprak oka
 • Süýşýän maşynyň esasy iş talaplary

  Süýşýän maşynyň esasy iş talaplary

  Süýşýän maşyn ilkibaşda uly hereketlendiriji bilen hereket edýärdi, ýöne bu hereketlendiriji güýjüň tizligini sazlap bolmaýardy we şol bir wagtyň özünde ýokary temperaturany öndürmek üçin ýokary tizlikli sürtülme bilen dowam etdirildi, bu dowamly işlemäge amatly däldi. we önüm öndürmek....
  Koprak oka
 • Süýşüriji maşynyň haýsy usullary bar?

  Süýşüriji maşynyň haýsy usullary bar?

  Süýşüriji maşynyň haýsy usullary bar?Hyzmatdaşlarymyň köpüsiniň bu mesele bilen kän bir tanyş däldigine ynanýaryn, şonuň üçin JINYI size aşakda jikme-jik gürrüň berer.Süýşýän maşyn gurluşynyň düzümi Süýşýän maşyn, göz açýan mehanizmden, kesiş mehanizminden, ...
  Koprak oka
 • Konteýner Taýwana ýüklenýär

  Konteýner Taýwana ýüklenýär

  2022.05.06 Taýwanyň köne dostuna konteýner ýüklemek!
  Koprak oka
 • Malaýziýa konteýner ýüklemek

  Malaýziýa konteýner ýüklemek

  Malaýziýa 2022.04.17 ýükleýji konteýner, bir toplum rotograwur çap ediji we bir toplum süýşüriji maşyn, zawodymyzdaky her bir synag synagyndan müşderi gaty kanagatlanýar....
  Koprak oka
 • konteýner Indoneziýa ýüklenýär

  konteýner Indoneziýa ýüklenýär

  Indoneziýa 2022.03.22 konteýner ýüklemek, müşderi jinyi hemişe iň gowy saýlaýandygyny aýtdy, ynananyňyz üçin sag boluň!
  Koprak oka
 • Agyrlyk çap ediji silindr üçin tehniki hyzmat

  Agyrlyk çap ediji silindr üçin tehniki hyzmat

  1. Çap etmek silindri üçin ýörite gyryjy ulanyň we galan metal listleri aýgytly çalyşmaň.Sykyjy we ýerleşiş hakyky paket üçin zerur şertlere esaslanmalydyr ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2