Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlary

Süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlary

Süýşmek amaly film önümçiliginde möhüm baglanyşyk bolup, süýşmegiň hili taýýar önümiň we filmiň hiline gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin, süýşüriji maşyny gaýtadan işlemek üçin ulananyňyzda, süýşmek prosesiniň dolandyryş nokatlaryna ökde bolmaly.

1. Süýşmek ýagdaýy
Kesiş ýagdaýy, kesýän pyçagyň ýagdaýyna degişlidir.Islendik süýşýän maşynyň belli bir süýşmegi bar.Önümiň nagşynyň bitewiligini üpjün etmek üçin, süýşürilende pyçagyň ýagdaýy doly göz öňünde tutulmalydyr.Nädogry süýşmek ýagdaýy uzaldylan filmi ýa-da nagyş kemçiliklerini yzarlamakda kynçylyk döreder.

slitting machines

2. Kesiş ugry
Süýşmek ugry taýýar ýa-da ýarym taýýar uzaldylan film rulonynyň yza çekilmeýän ugruna degişlidir.Süýşmegiň ugry dogrymy ýa-da awtomatiki gaplaýyş maşynynyň kodlaýyş ýagdaýyna, taýýar önümiň möhürleme ýagdaýyna ýa-da ýörite şekilli kesiji ýagdaýyna we ş.m. gönüden-göni täsir etmeýärmi, elbetde, nädogry ugry awtomatiki gaplaýyş enjamy ýa-da taýýar önüm maşynlary düzedip biler. .Şeýle-de bolsa, bu awtomatiki gaplamanyň ýa-da taýýar önümleriň tizligini ep-esli azaldar, önümçiligiň netijeliligine çynlakaý täsir eder.

3. Bilelikdäki usul
Bilelikdäki usul ýokarky we aşaky membranalaryň bir-birine gabat geliş usulyna degişlidir, köplenç iki görnüşli baglanyşyk we ters baglanyşyk bar.Bilelikdäki ugur tersleşdirilse, awtomatiki gaplaýyş maşynynyň pes düşmegine, dykylmagyna we döwülmegine sebäp bolar, bu bolsa iş wagtynyň azalmagyna we önümçiligiň netijeliligine çynlakaý täsir eder.Şonuň üçin dogry bilelikdäki usul müşderiniň gaplaýyş maşynynyň talaplaryna laýyklykda aýdyňlaşdyrylmalydyr.

4. Bilelikdäki lentanyň reňki
Heselimleýji lenta, uzaldylan filmleri baglamak üçin ulanylýan adaty polipropilen plastmassa lentany aňladýar.Awtomatiki gaplamany kesgitlemegi we taýýar önümi kesgitlemegi we tapmagy aňsatlaşdyrmak üçin, adatça önümiň fon reňki bilen reňkli kontrastly lentalar ulanylýar.

5. Bilelikdäki baglanyşyk usuly
Bilelikdäki baglanyşyk, adatça surata düşürilende uzaldylan filmiň bogun täsir etmezligini we önümçiligiň netijeliliginiň peselmegine sebäp bolmazdan üznüksiz öndürilip bilinjek nagyş ýa-da kursor düwmesini ulanýar.Awtomatiki gaplama taýýar önüm rulonynyň ýelimleýji lentasynyň iki ujunda flaneslere ýol berilmeýär we filmiň giňligi bilen sazlaşykly bolmaly we berk ýapyşmaly;Taýýar önümiň ýarym taýýar önüm rulony, taýýar önümiň bilelikdäki ýagdaýyna üns bermegi we bilelikdäki sumkanyň taýýar halta garyşmagyna berk gözegçilik etmek üçin lentanyň bir ujuny flanesirlemegi talap edýär.

6. Elektrostatiki bejergisi
Statik elektrik uzaldylan filmiň önümçiliginde uly gizlin howp bolup durýar, sebäbi statiki elektrik energiýasynyň bolmagy, örtükli filmleriň rulonlarynyň deň däl egremegi we materialdan ýüz öwürmegi ýaly kynçylyklara sebäp bolup biler.Häzirki wagtda kesiş prosesinde statiki elektrik toguny ýok etmegiň iň köp ýaýran usuly statiki ýoklaýjylary ulanmakdyr.Şonuň üçin ýörite önümler bolmasa, umumy önümler kesilende statiki ýoklaýjylary açmalydyr.

Diňe süýşmegiň wajyplygyna doly düşünmek we süýşmegiň esasy zerurlyklaryna doly düşünmek bilen sarp edilip, önümiň hili kepillendirilip bilner.JINYI Machinery iň gowy hilli öndürýärsüýşüriji maşynlardürli görnüşli maşynlar üçin müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak.


Iş wagty: Iýul-05-2022