Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Süýşüriji maşynyň haýsy usullary bar?

Süýşüriji maşynyň haýsy usullary bar?

Süýşmegiň haýsy usullary barsüýşüriji maşynbarmy?Hyzmatdaşlarymyň köpüsiniň bu mesele bilen tanyş däldigine ynanýaryn, şonuň üçin JINYI aşakda jikme-jik aýdyp bererin.

3(1)
Süýşýän maşyn gurluşynyň düzümi
Süýşüriji maşyn, yza çekilmeýän mehanizmden, kesiş mehanizminden, egrem-bugram mehanizminden, dürli funksional rulonlardan we dartyş gözegçiligini düzetmek we kesgitlemek enjamyndan durýar.
Süýşýän maşynyň iş prinsipi
Süýşýän maşynyň iş prinsipi şeýleräk: yza çekilmeýän mehanizmden çykarylan metallaşdyrylan film çig mallary tekizleýji rolikden, dartgynlylygy kesgitleýji rolikden, herekete getiriji rolikden we gyşarnyksyz düzediş ulgamyndan geçýär we soňra kesiş mehanizmine girýär.Çig mal ýarylandan soň, egrem-bugram mehanizmi bilen ýygnalýar.Adaty rulonlara oklaň.
Maşyn kesmek usuly
Thesüýşüriji maşynsüýşmek prosesinde takmynan üç ugra bölünip bilner: tekiz pyçagyň süýşmegi, tegelek pyçagyň süýşmegi we ekstruziýanyň süýşmegi.
1 süýşýän maşyn tekiz pyçak

1(1)
Kesgitli pyçak saklaýjynyň üstünde edil bir razor ýaly, bir taraply pyçak ýa-da iki taraply pyçak berkidilýär we pyçak materialyň işleýşi wagtynda taşlanýar, şonuň üçin pyçak süýşmek maksadyna ýetmek üçin materialy uzynlygyna kesýär. .
Razoryň ýarylmagynyň iki usuly bar:
Biri egrelýär we süýşýär;beýlekisi süýşmekden saklanýar.
Ovingapylmak we süýşmek, material çyzylan rolikde işleýän mahaly, kesijini rulonyň çukuryna taşlaň we materialy uzynlygyna kesiň.Bu wagt materialyň çyzylan rolikde belli bir örtük burçy bar we süýşmek aňsat däl.Süýşmegiň bu görnüşini köplenç düşüriş netijeliligini ýokarlandyryp bilýän PP filmlerini ýa-da dar gyralary bolan filmleri süýşürende ulanylýar.Emma asylan süýşmek üçin onuň zyýany, pyçagy goýmak has amatsyz.
Saklanan süýşmek, material iki rulonyň arasynda geçende, rezor.

Tekiz kesiji, esasan, gaty inçe plastmassa filmleri we birleşdirilen filmleri kesmek üçin amatlydyr.
2süýşüriji maşyntegelek pyçak

2(1)
Tegelek pyçagyň süýşmegini tangensial süýşmek we tangensiz süýşmek diýip bölmek mümkin.
Tangensial süýşmek, materialyň ýokarky we aşaky disk pyçaklarynyň tangensial ugrundan kesilmegi.Bu hili pyçak pyçaklar üçin has amatlydyr.Upperokarky we aşaky disk pyçaklary göni süýşýän giňligiň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.Adetmezçiligi, materialyň süýşýän ýerinde süýşmegi aňsat, şonuň üçin takyklygy ýokary däl we häzirki wagtda ulanylmaýar.
Düşünmedik süýşmek, materialyň we aşaky disk pyçagynyň belli bir örtük burçunyň bardygyny we aşaky disk pyçagynyň materialy kesmek üçin ýykylýandygyny aňladýar.Bu kesiş usuly materialyň süýşmegine has ýykgyn edip biler we kesiş takyklygy ýokarydyr.Şeýle-de bolsa, pyçagy sazlamak gaty amatly däl.Aşaky disk pyçagyny guranyňyzda, ähli şahany aýyrmaly.Tegelek pyçagyň süýşmegi has galyň kompozisiýa filmleri we kagyzlary süýşürmek üçin amatlydyr.
3 sany süýşüriji maşyn ekstruziýa süýşmesi
Içerki süýşüriji maşynlarda ekstruziýa süýşmegi adaty zat däl.Esasan material tizligi bilen sinhronlanan we material bilen belli bir burça we sazlamak aňsat pnewmatik pyçak bilen aşaky rolikden durýar.Bu kesiş usuly diňe bir inçe plastmassa plýonkalary kesip bolman, eýsem has galyň kagyz, dokalan matalar we ş.m. kesmegiň has amatly usulydyr.Süýşýän maşynyň kesiş usulynyň ösüş ugry.
Süýşmek prosesi çynlakaý kabul edilmeli we oňa ýönekeý garalmaly däldir.Bu kagyz, birleşdirilen film öndürijileriniň köpüsiniň birleşdirilen filmiň süýşmeginiň durnukly hilini üpjün etmek üçin geljekdäki süýşüriş önümçiliginde birnäçe hil meselesini çözmegi üçin süýşmegiň maksady we tehnologiki prosesi jemlenýär.

Süýşýän maşynyň süýşmek prosesi üçin öz önümleriňiziň öz talaplaryňyza görä süýşürmek usulyny ýerine ýetirip bilersiňiz.Bu makalanyň girişi arkaly süýşýän maşynyň üç sany süýşüriş usulyna düşünersiňiz diýip umyt edýärin.
Aboveokardakylaryň hemmesi hakdasüýşüriji maşynşu gün.Has köp pudak maglumatlary almak isleseňiz, üns bermegiňizi haýyş edýärisJINYIIndiki sanynda görüşeris.


Iş wagty: 10-2022-nji maý