Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Süýşýän maşyn hakda näçe bilýärsiňiz?

Süýşýän maşyn hakda näçe bilýärsiňiz?

Bu gün, JINYI size degişli mazmuny getirersüýşüriji maşyn.Süýşýän maşynyň esasy maglumatlary başda giriziler, soň bolsa süýşýän maşynyň iş ýörelgesi giriziler.Ahyrynda, süýşýän maşynyň ulanylyşy giriziler.Barlap görüň.

Süýşýän maşynyň tanyşdyrylyşy

Süýşýän maşyn zolagy birnäçe zerur spesifikasiýa bölmekdir.Zolak bazasy polat we polat plastinka bilen kebşirlenýär we ýokary hilli bejerilýär.

Süýşýän maşynyň ulanylyşy: zolagy zerur spesifikasiýalaryň birnäçe zolagyna bölmek

Esasy polat we polat plastinka bilen kebşirlenýär we ýokary hilli bejerilýär;

Berkidilen arka ýoly, 1 bölek;göçürilýän arça, 1 bölek;kebşirlenen polat plastinka, garramagy bejermek, içgysgynç maşyn bilen takyk işlemek;

Göçürilýän arça ýoly el bilen hereket edýär;süýşýän oturgyç materialy: QT600;pyçak milini göteriji tigiriň gurçuk jübüti sinhron göterilýär, el tekeri el bilen gowy düzülýär we götermegiň we yzyna gaýtarmagyň takyklygy 0.03mm-den köp däl;

1

Süýşürýän maşynyň iş prinsipi

Yzygiderli dartyş gözegçiligi ýörelgesi: Yza gaýtarmak we yza çekmek prosesinde hemişelik dartgynlylygy dolandyrmagyň düýp manysysüýşüriji maşyniş wagtynda ýüküň rulon diametriniň üýtgemegini bilmekdir.Süýşýän maşynyň rulon diametriniň üýtgemegi sebäpli, ýüküň işleýşini dowam etdirmek üçin bölüji maşyn bolmaly, rulonyň diametri üýtgemegi bilen hereketlendirijiniň çykyş momenti üýtgemeli.Süýşýän maşynyň V seriýaly inwertory üçin, tork dolandyryşyny edip bilýänligi sebäpli, sargynyň hemişelik dartyş güýjüni dolandyryp biler.

Süýşüriji maşyn V seriýaly inwertor üç sany analog giriş portuny, AUI, AVI, ACI üpjün edýär.Bu üç analog giriş porty birnäçe funksiýa hökmünde kesgitlenip bilner, şonuň üçin biri berlen tork, beýlekisi tizlik çäkleri hökmünde saýlanyp bilner.0 ~ 10v, hereketlendirijiniň hemişelik dartyş gözegçiligini 0 ~ 10v naprýa .eniýesini sazlamak arkaly hereketlendirijiniň 0 ~ bahalandyrylan momentine inwertoryň çykarylyşyna laýyk gelýär.Süýşýän maşynyň rulonyň diametrini hasaplaýan bölegi dartyş gözegçiligi tarapyndan hasaplanýar.Elbetde, muny amala aşyrmak üçin PLC gurluşyny ulanmak kyn däl..Agny, dartgynlygy adam maşynyna ýa-da tekste goýup bilersiňiz we rulonyň diametrini PLC, T = F * D / 2 arkaly hasaplap bilersiňiz, şonuň üçin hereketlendirijiniň çykmagy zerur bolan momenti hasaplap bilersiňiz we analog çykyş arkaly V seriýaly inwertora birikdiriň.Inwertoryň ujuna berlen tork ýeterlikdir.

Süýşýän maşynyň ulanylyş gerimi

Süýüm, uzynlygyna materiallary kesmek üçin enjamdyr.Şonuň üçin bu söz dürli pudaklarda ulanylýar we ulanylyş çäginden düşünip bileris.

1. Kagyz kategoriýasyny kesmek üçin ulanylýar Bu, gaplama bazarynda köplenç görülýän häzirki gaplaýyş enjamlarynyň esasy önümidir.

2. Derini, mata, plastmassa, film we ş.m. döwmek üçin zerur pudaklarda ulanylýar.

3. Zolak polat, poslamaýan polat, mis ýaly demir rulonlary kesmek üçin ulanylýar ... Esasan polat gaýtadan işleýän zawodlarda, polat bazaryndaky operatorlarda, tegelek fabriklerinde, elektrik senagatynda, awtoulaglarda, möhürleme böleklerinde we ş.m. ulanylýar.

Aboveokardakylaryň hemmesi hakdasüýşüriji maşynşu gün.Süýşýän maşyn, zolagy zerur spesifikasiýalaryň birnäçe zolagyna bölýän enjamdyr.Esasan deri, mata, plastmassa, film we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Aboveokardaky mazmun size peýdaly bolar diýip umyt edýärin, has köp maglumat yzygiderli täzelener, indiki sanymyzda görüşeris.


Iş wagty: Iýun-07-2022